เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิสันมหาพนเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจัดสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ที่ประสบปัญหาทั้งในสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่ และในชุมชน มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ที่คณะกรรมการจัดตั้ง และมีเจตนารมณ์ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้รับการสงเคราะห์ ให้สามารถออกไปใช้ชีวิตในชุมชนและสังคมได้ รวมทั้งให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพผู้ใช้บริการในสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่ ธารน้ำใจของผู้มีจิตศรัทธาจากที่ต่างๆ ทั้งที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และที่มาจากที่อื่นๆ ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆให้แก่คนไร้ที่พึ่ง ซึ่งทางมูลนิธิสันมหาพนเชียงใหม่ ต้องขอแสดงความขอบคุณทุกสถาบัน และทุกท่านที่ได้มีส่วนให้การสนับสนุน เพื่อให้คนไร้ที่พึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดี