ข่าวประชาสัมพันธ์

ประวัติความเป็นมา

images สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานราชการสังกัดกรมพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดบริการและให้การสงเคราะห์แก่บุคคลที่ประสบปัญหาความยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะ ไม่มีอาชีพ หรือขาดความสามารถในการประกอบอาชีพ รวมทั้งผู้กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ 2548 เริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535
  บุคคลกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
  • คนขอทาน หมายถึง บุคคลที่กระทำผิดพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช 2484 ซึ่งปัจจุบันมีทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ในกรณีเป็นคนต่างด้าวหลังจาก ได้รับการฟื้นฟู ปรับสภาพระยะหนึ่งแล้ว จะประสานสำหนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันกลับประเทศ
  • คนเร่ร่อน หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปขาดผู้อุปการะอาจมีร่างกายพิการไม่สมประกอบ หรือจิตฟั่นเฟือน หรือมีสภาพจิตไม่ปกติ เช่น พิการทางสมอง มีอาการ ทางจิต-ประสาท หรือร่างกายอ่อนแอจากสาเหตุอื่นๆ จนไม่สามารถประกอบอชีพเลี้ยงตนเองได้อาศัยกินอยู่ หลับนอนในที่สาธารณะ ก่อความเดือดร้อนรำคาญ แก่ ประชาชนผู้สัญจรไปมา และเป็น อันตราย สวัสดิภาพของตนเอง จากอุบัติเหตุต่างๆ รวมทั้งความอดอยาก โรคภัยไข้เจ็บ โดยพลเมืองดี เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจ มูลนิธิ นำส่งเข้ารับการสงเคราะห์
  • คนไร้ที่พึ่ง หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปประสบปัญหาเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัย และผู้ให้การอุปการะมีสภาพร่างกายไม่แข็งแรง ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ได้สมัครเข้ารับการสงเคราะห์ตนเอง หรือบุคคลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ โรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งองค์กรเอกชน หรือบิดา มารดา ญาติพี่น้องนำส่ง

  คุณสมบัติทั่วไป

  • ผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายหรือติดยาเสพติดให้โทษ
  • ต้องมีความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู และไม่มีรายได้เลี้ยงชีพ

  คุณสมบัติเฉพาะ

  • ผู้ป่วยโรคจิตจะต้องได้รับการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง จนมีอาการทุเลา สามารถช่วยตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้
  • ผู้ป่วยทางกายจะต้องได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลจนพ้นขีดอันตราย และสิ้นสุด การรักษาแล้ว
  • ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่ออันตรายจะต้องได้รับการรักษา และมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่อยู่ในระยะแพร่เชื้อแล้ว

vdo

วีดีทัศน์แนะนำสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

web link

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100.

เยี่ยมเว็บคลิก »

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

www.bsws.go.th | เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 Tel. 02-659-6324, 02-659-6266-8.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

สำหรับประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ใน 3 ช่องทาง 1.แจ้งด้วยตัวเองโดยตรงที่ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 20,000 หน่วย 2.ฮอตไลน์ 1300 และ 3.ที่เว็บไซต์ www.osccthailand.go.th.

เยี่ยมเว็บคลิก »

มูลนิธิสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิสันมหาพนเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจัดสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ที่ประสบปัญหาทั้งในสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ติดตามกฎหมายเพิ่มเติม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6271-3 โทรสาร 0 2282 5543 เว็บไซต์ : www.donationcenter-dsdw.go.th.

เยี่ยมเว็บคลิก »

การตรวจสอบการรับบริจาคกรมพัฒนาสังคมฯ

ระบบฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค การตรวจสอบการรับบริจาคกรมพัฒนาสังคมฯ.

เยี่ยมเว็บคลิก »

จำนวนผู้เข้าชม:

number number number number number number number number number number

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบแสดงความคิดเห็น

ผลรวมคะแนนจำนวน :267 คะแนน

poll56.55%

poll23.97%

poll16.10%

poll3.37%

เอกสารเผยแพร่ความรู้

เอกสารสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้ทั่วไป.