ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์/คำนิยาม/วัตถุประสงค์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์/นโยบายองค์กร

images วิสัยทัศน์
  “พัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการให้มีทักษะชีวิต สามารถพึ่งตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้ ร้อยละ 20 ภายในปี 2565”
คำนิยาม
 • พัฒนาศักยภาพ หมายถึง การพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านอาชีพ
 • ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการทุกคนที่อยู่ในสถานฯ ทั้งหมด จำนวน 220 คน
 • พึ่งตนเอง หมายถึง สามารถทำกิจวัตรประจำวัน การดูแลสุขอนามัย การทานยา ได้ด้วยตนเอง
 • สังคม หมายถึง ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ วัด โรงเรียน ฯลฯ
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 • เพื่อให้ครอบครัว ชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ ให้ผู้ใช้บริการ
 • เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการ
พันธกิจ
 • จัดบริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่งอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 • ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการให้ผู้ใช้บริการ
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
 • จัดบริการสวัสดิการแก่คนไร้ที่พึ่งได้มาตรฐาน
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมคนไร้ที่พึ่ง
 • พัฒนาศักยภาพบุคลากรและงาน
นโยบายองค์กร
 • จัดบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการจัดบริการคนไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 • บูรณาการกับภาคีเครือข่ายในการทำงาน
 • พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
 • บุคลากรยึดหลักปฏิบัติที่ดี (5 ประการ) ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

vdo

วีดีทัศน์แนะนำสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

web link

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100.

เยี่ยมเว็บคลิก »

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

www.bsws.go.th | เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 Tel. 02-659-6324, 02-659-6266-8.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

สำหรับประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ใน 3 ช่องทาง 1.แจ้งด้วยตัวเองโดยตรงที่ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 20,000 หน่วย 2.ฮอตไลน์ 1300 และ 3.ที่เว็บไซต์ www.osccthailand.go.th.

เยี่ยมเว็บคลิก »

มูลนิธิสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิสันมหาพนเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจัดสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ที่ประสบปัญหาทั้งในสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ติดตามกฎหมายเพิ่มเติม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6271-3 โทรสาร 0 2282 5543 เว็บไซต์ : www.donationcenter-dsdw.go.th.

เยี่ยมเว็บคลิก »

การตรวจสอบการรับบริจาคกรมพัฒนาสังคมฯ

ระบบฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค การตรวจสอบการรับบริจาคกรมพัฒนาสังคมฯ.

เยี่ยมเว็บคลิก »

จำนวนผู้เข้าชม:

number number number number number number number number number number

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบแสดงความคิดเห็น

ผลรวมคะแนนจำนวน :267 คะแนน

poll56.55%

poll23.97%

poll16.10%

poll3.37%

เอกสารเผยแพร่ความรู้

เอกสารสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้ทั่วไป.