ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน

images กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการให้บริการสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ และการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาทางสังคมสามารถดำรงชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี การดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้านสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนภัยธรรมชาติ สามารถตอบสนองต่อความจำเป็นและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ภายใต้การดำเนินงานที่สร้างความโปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ประชาชนทั้งผู้ประสบปัญหาซึ่งเป็นผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้บริจาค กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงปรับปรุงกระบวนงานการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานและได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้พัฒนาระบบการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ภายใต้แนวคิดการดำเนินงานดังกล่าว สำหรับให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เพื่อบริหารจัดการการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค ปัจจุบัน หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศใช้ระบบการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ทำให้มีการบูรณาการข้อมูลการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถติดตามและตรวจสอบการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคได้ อีกทั้งผู้บริจาคสามารถเข้าดูประวัติการบริจาคเงินหรือสิ่งของ ของตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว.

pdf ดาวโหลดเอกสารประกอบ

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน "กระบวนงานรับและจัดสรรทรัพากรบริจาค"

vdo

วีดีทัศน์แนะนำสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

web link

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100.

เยี่ยมเว็บคลิก »

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

www.bsws.go.th | เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 Tel. 02-659-6324, 02-659-6266-8.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

สำหรับประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ใน 3 ช่องทาง 1.แจ้งด้วยตัวเองโดยตรงที่ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 20,000 หน่วย 2.ฮอตไลน์ 1300 และ 3.ที่เว็บไซต์ www.osccthailand.go.th.

เยี่ยมเว็บคลิก »

มูลนิธิสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิสันมหาพนเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจัดสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ที่ประสบปัญหาทั้งในสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ติดตามกฎหมายเพิ่มเติม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

เยี่ยมเว็บคลิก »

ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6271-3 โทรสาร 0 2282 5543 เว็บไซต์ : www.donationcenter-dsdw.go.th.

เยี่ยมเว็บคลิก »

การตรวจสอบการรับบริจาคกรมพัฒนาสังคมฯ

ระบบฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค การตรวจสอบการรับบริจาคกรมพัฒนาสังคมฯ.

เยี่ยมเว็บคลิก »

จำนวนผู้เข้าชม:

number number number number number number number number number number

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบแสดงความคิดเห็น

ผลรวมคะแนนจำนวน :267 คะแนน

poll56.55%

poll23.97%

poll16.10%

poll3.37%

เอกสารเผยแพร่ความรู้

เอกสารสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้ทั่วไป.